Publications

Хариуцлагатай Уул Уурхай Монголд: Хамтын Зүтгэл

Published by: Sustainable Minerals Institute: Brisbane

Энэхүү товхимол нь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас малчдын амьдрал ахуйд үзүүлж буй нөлөөлөл, ялангуяа тэр нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хувьд хэрхэн ялгаатай тусч буй талаарх өнөөгийн ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Энэ судалгаа нь Монгол дахь уул уурхай ба мал аж ахуйн харилцаа, энэхүү харилцааг тодорхойлж буй, түүнд цаашид нөлөөлж болох нийгэм-эдийн засгийн, экологийн болон зохион байгуулалтын хүчин зүйлсийг авч үзлээ.

Энэ товхимол нь 6 үндсэн сэдвийг (орон нутгийн хөгжил, ус, бэлчээр, тоосжилт, нүүлгэн шилжүүлэлт ба нөлөөлөл, гар аргаар олборлолт, бичил уурхай ) бүлэг тус бүрээр судласан болно. Чингэхдээ тэдгээрийг жендэр болон засаглалын өнцгөөс дүгнэн үзсэн юм. Улмаар энэ судалгааны үр дүнг засгийн газар, нутгийн удирдлага, уул уурхайн компаниуд хэрхэн бодит ажил болгож Монгол улсад хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд чиглэсэн тодорхой зөвлөмжүүдийг санал болгож байна.

Энэ судалгааны ажлыг Австралийн Засгийн Газрын Гадаад хэрэг, Худалдааны Яамны Хөгжлийн Туслалцааны Газраас санхүүжүүлсэн болно.

CSRM Contributors: Dr Isabel Cane, Ashlee Schleger, Professor Saleem Ali, Assoc. Prof. Denna Kemp, Dr Alex Lechner, Dr. Byambajav Dalaibuyan, Professor Neil McIntyre

Other Contributors: McKenna, P., Lahiri-Dutt, K., Bulovic, N.

CITATION

Cane, I. Schleger, A. Ali, S. Kemp, D. McIntyre, N. McKenna, P. Lechner, A. Dalaibuyan, B. Lahiri-Dutt, K. and Bulovic, N. (2015). Responsible Mining in Mongolia: Enhancing Positive Engagement. Sustainable Minerals Institute: Brisbane.